BuSO Ten Dries

BuSO Ten Dries is een kleine school voor buitengewoon onderwijs type 4, opleidingsvorm 1. We verzorgen ook ondersteuning type 4 en werken hiervoor samen in het expertisenetwerk ENTer4. Daarnaast maken we ook deel uit van Neon+, het ondersteuningsnetwerk Deinze-Meetjesland.
In ons kleinschalig, overzichtelijk geheel begeleidt het schoolteam leerlingen tussen 12 en 21 jaar met een motorische handicap in de voorbereiding op de 3 levensdomeinen van “wonen, werken, vrije tijd”.

Ons pedagogisch project steunt op 8 basispijlers, deze zijn voor elke leerling belangrijk en eigen aan onze werking met leerlingen met een motorische of meervoudige beperking. Ze worden voor elke leerling vertaald naar de eigen mogelijkheden.

1. BASISVEILIGHEID BIEDEN
“Ik voel me goed in mijn vel en in de klas en zo leer ik bij”
We willen dat de leerling zich goed voelt (emotioneel, sociaal-relationeel,…) om zo zich te richten op de omgeving en kennis op te nemen, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen.

2. ONTWIKKELING EN LEREN BEVORDEREN
“Ik durf, ik wil, ik kan, ik doe… ik leer”
We willen dat de leerling zich zo volledig en volwaardig mogelijk ontwikkelt en leert, openstaat voor zijn onmiddellijke en ruimere omgeving om zo vergelijkingen en keuzes te maken, kritisch en geëngageerd te zijn, zichzelf en zijn mogelijkheden te ontplooien.

3. MOTORISCHE ONTWIKKELING UITLOKKEN
“Bewegen is een uitdaging voor mij, ik beweeg, ik groei, ik leef”
We willen dat de leerling met zijn motorische mogelijkheden zo zelfstandig en comfortabel mogelijk kan participeren aan de aangeboden bewegingsvormen.

4. COMMUNICATIE AANMOEDIGEN
“Ik luister, ik spreek, ik vraag, ik vertel… Ik maak me verstaanbaar”
We willen dat de leerling zich kan uitdrukken en verstaanbaar maken via eigen communicatiesystemen, de basisregels van communicatie in al zijn vormen begrijpen en gebruiken.

5. SOCIALE EN RELATIONELE ONTWIKKELING STIMULEREN
“Ik en mezelf, Ik en de ander… Samen op weg.”
We willen dat de leerling zichzelf, en de ander leert kennen, groeit en evolueert in relaties met anderen.

6. MUZISCH-CREATIEF VORMEN
“Ik ontdek de creativiteit in mezelf en de andere”
We willen dat de leerling op zoek gaat naar creatieve uitdrukkingsvormen bij zichzelf en de anderen.

7. EMANCIPATORISCH WERKEN
“Ik mag zijn en worden wie ik ben… Ik ben het waard.”
We willen dat de leerling vat krijgt op zijn eigen leven, dat onze leerlingen zelf leren om vorm en inhoud te geven aan hun leven als evenwaardige medemens

8. VOORBEREIDEN OP DE TOEKOMST
“Ik bouw aan mijn toekomst als volwassen persoon met een beperking”
We willen de leerling, naar eigen mogelijkheden regisseur maken van zijn leven (op korte/lange termijn).

Deze 8 pijlers vormen de basis van onze werking. We stemmen de schoolse werking permanent af op de mogelijkheden, verwachtingen en de specifieke ondersteuningsnoden van de leerlingen.

We onderscheiden 5 evenwaardige soorten werking, afgestemd op de noden van de leerling.

  • Ervaringsgerichte werking: we vertrekken vanuit inhouden die nauw aansluiten bij het eigen ‘ik’ van de leerling. De klemtoon ligt op het beleven en ervaren, het zintuiglijk waarnemen, het scheppen van sfeer en het bieden van veiligheid.
  • Functioneelgerichte werking: we gaan uit van het eigen ‘ik’ en willen die leefwereld verruimen. Schoolse vaardigheden worden ingeoefend en onmiddellijk vertaald naar het dagelijkse leven. De klemtoon ligt op zelfredzaamheid.
  • Leergerichte werking: we werken vanuit een klasprogramma met specifieke leerdoelen, o.a. systematisch taal- en rekenonderwijs en algemene sociale vorming, het verruimen van de interessewereld naar algemeen maatschappelijke thema’s. De klemtoon ligt op zelfstandigheid en probleemoplossende vaardigheden.
  • Toekomstwerking: In de toekomstgerichte werking werd gekozen om de leerlingen, onafhankelijk van hun beperking, samen te brengen volgens leeftijd (vanaf 18 jaar). Naast een sterk individueel programma, is er ook een aangepast groepsaanbod. Deze leerlingen komen reeds vele jaren naar school, daarom is het noodzakelijk om hen blijvend positief te motiveren hun schooltijd optimaal te benutten en zo hun toekomst maximaal voor te bereiden. Communicatie, zelfredzaamheid, zelfstandigheid en sociale vaardigheden vormen heel belangrijke doelstellingen in functie van de voorbereiding op hun verdere leven op vlak van wonen, werken en vrije tijd.
  • Ondersteuning type 4: Het is ons doel om adolescenten met een motorische beperking de lessen te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs. Dit wil zeggen dat deze leerlingen, mits individuele en klassikale ondersteuning, zich optimaal kunnen ontplooien en op een adequate manier slagen in het gemeenschappelijk curriculum. De klemtoon ligt op integratie, zelfstandigheid en probleemoplossende vaardigheden. Eveneens is het de ons doel om leerkrachten- en schoolteams sterker te maken in het begeleiden van leerlingen met een motorische beperking.

Buitengewoon Onderwijs (BuO) Ten Dries is ontstaan uit de vragen, verwachtingen en noden van gezinnen met een kind met een motorische handicap. Ouders hebben een centrale plaats in onze werking. We streven ernaar hen als gelijkwaardige partners te betrekken bij alle belangrijke beslissingen over hun kind. Zij hebben recht op informatie en inspraak.

Een belangrijke beleidsoptie van Ten Dries is dat BuO en MFC zeer nauw samenwerken. Het beleid en de dagelijkse werking komen tot stand via voortdurend interdisciplinair overleg met het MFC en in samenspraak met de adolescenten en hun ouders. Vanuit het geloof in de mogelijkheden van elk kind streven we ernaar om elke leerling een geïndividualiseerd programma aan te bieden.

de bron

 

Directie
Dominique De Block

 

Contact
Dennendreef 60
9850 Deinze
tel. 09 371 98 66
buso@tendries.be
http://www.tendries.be

Onderwijsaanbod
Type 4, opleidingsvorm 1

BuBaO Ten Dries
Patrick van Damme, directeur
tel. 09 371 67 12
bubao@tendries.be